Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DutchLabel consument mei 2020  Algemeen  Artikel 1 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van DutchLabel gevestigd te Winterswijk, verder kortweg te noemen DutchLabel, de uitvoering daaronder begrepen; alle overeenkomsten waarbij DutchLabel als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten. Door het aangaan van een transactie of overeenkomst met DutchLabel geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

 1. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijke afgebeeld en/of beschreven op de website of via andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden in de media.

Aanbiedingen

Artikel 2

 1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van DutchLabel voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege DutchLabel, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat DutchLabel gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
 2. De door DutchLabel opgegeven consumentprijzen zijn inclusief 21% B.T.W., en exclusief verzendkosten. Extra kosten van spoed of expresse-zendingen komen voor rekening van de wederpartij.
 3. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van DutchLabel gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door DutchLabel gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

Zichttermijn

Artikel 3

 1. Voor alle artikelen geldt een zichttermijn van zeven dagen, tenzij dit op de factuur of in de advertentie uitdrukkelijk anders vermeld staat. Tijdens deze zichttermijn mogen de artikelen op kwaliteit en uitvoering worden bekeken.
 2. De zichttermijn houdt tevens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn de artikelen te retourneren. De klant dient alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De artikelen kunnen alleen onbeschadigd en compleet in originele verpakking geretourneerd worden en dienen voldoende gefrankeerd en verzekerd te zijn. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.

Wij behouden ons het recht om in geval van door de klant veroorzaakte schade aan de geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden DutchLabel-consument mei 2020.

 1. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de TNT Post of andere expediteur.
 2. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant.
 3. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door DutchLabel aangegeven wijze zijn teruggezonden, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn.

Prijzen

Artikel 4

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, leges, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. DutchLabel is te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst onder voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de bedongen prijs binnen veertien dagen na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd en de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, is de wederpartij bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Totstandkoming en annulering der overeenkomst Artikel 5 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van DutchLabel en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van DutchLabel deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.

 1. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door DutchLabel afgegeven of verzonden factuur wordt beschouwd als een bevestiging t.a.v. de daarop betrekking hebbende overeenkomst.

Levering

Artikel 6

 1. Levering geschiedt af magazijn DutchLabel naar een door de klant aan te geven adres.
 2. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn of andere redenen, zal DutchLabel de klant daarover zo spoedig mogelijk berichten. DutchLabel zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.

Algemene voorwaarden DutchLabel-consument mei 2020.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. DutchLabel is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de wederpartij is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.
 2. De wijze van vervoer wordt door DutchLabel bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de handling- en verzendkosten. De toepasselijke bijkomende kosten worden zoveel mogelijk vermeld.
 3. Een leveringstermijn gaat eerst in, nadat de artikelen geheel vooruitbetaald zijn en op de rekening van DutchLabel zijn bijgeschreven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Iedere overeenkomst wordt door DutchLabel aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. DutchLabel is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van DutchLabel voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens DutchLabel. DutchLabel is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de levering op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 5. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken aan wederpartij of een door deze aangewezen derde worden afgegeven of het bedrijf van DutchLabel verlaten.

Transportrisico

Artikel 7

 1. Het risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het vervoer naar de klant is voor DutchLabel. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
 2. In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant. De klant dient het artikel voldoende te verzekeren tijdens het transport.

Aansprakelijkheid

Artikel 8

 1. DutchLabel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met door haar geleverde zaken, verrichte werkzaamheden of verstrekte adviezen, noch voor schade aan zaken, noch voor letsel aan personen, noch voor enige vorm van indirecte schade en andere soorten van gevolgschade.

2.DutchLabel is nimmer aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden of van haar eigen personeel, zelfs als deze te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering der overeenkomst, tenzij het gaat om schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van personeel van DutchLabel.

 1. De wederpartij vrijwaart DutchLabel voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens DutchLabel, uit welke hoofde ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende. Wanneer er schade ontstaat en er sprake is van ondeskundig en oneigenlijk gebruik, valt dit buiten de aansprakelijkheid van DutchLabel.
 2. De wederpartij vrijwaart DutchLabel volledig tegen alle aanspraken van derden, aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid daaronder begrepen.
 3. Ingeval DutchLabel, ondanks het in het voorgaande leden bepaalde, aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door DutchLabel gesloten verzekering wordt uitgekeerd, dan wel, wanneer DutchLabel in het desbetreffende geval niet verzekerd is, het bedrag dat DutchLabel ter zake die schade kan verhalen op derden.
 4. Indien, ondanks het bovenstaande, DutchLabel aansprakelijk geacht wordt voor enige schade zal zij jegens de wederpartij niet gehouden zijn om enige schadevergoeding groter dan een maal het aan wederpartij in rekening gebrachte bedrag te vergoeden.

Betaling

Artikel 9

 1. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door DutchLabel is aangegeven, te worden betaald. DutchLabel behoudt zich het recht voor om aan de klant slechts te leveren zodra de betaling is geschied en ook daadwerkelijk op de rekening van DutchLabel is bijgeschreven.
 2. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichting nakomt.

Klachten

Artikel 10

 1. Iedere klacht terzake van onvolledige of onjuiste levering van zaken en of schriftelijke bescheiden, dient onverwijld, in ieder geval binnen 48 uur na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Wederpartij is gehouden bij ontvangst de geleverde zaken grondig te inspecteren.
 2. Ingeval van gebreken dient de klant het artikel, compleet in de originele verpakking, te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In dat geval dient de klant de kosten voor verzending en verzekering te betalen als vooruitbetaling, met dien verstande dat DutchLabel de klant de gemaakte kosten zal terugbetalen.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de klant wanneer door de klant gehandeld is in strijd met de (gebruiks)voorschriften.

Algemene voorwaarden DutchLabel-consument mei 2020

 1. DutchLabel is, indien haar dienstverlening of de geleverde zaken en bescheiden gebreken vertonen tot niet meer gehouden dan tot het leveren van overeenkomstige zaken en/of diensten vanuit haar bedrijfsruimte te Winterswijk, Nederland, binnen de gebruikelijk door DutchLabel gehanteerde bedrijfstijden.

Overmacht.

Artikel 11

 1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft DutchLabel, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van DutchLabel, zonder dat DutchLabel tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van DutchLabel onafhankelijk – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van DutchLabel of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Persoonregistratie

Artikel 12

 1. Wij verwijzen u naar ons privacy beleid. U kunt deze vinden op de website (www.dutchlabel.eu). Op uw schriftelijk verzoek zal een kopie ervan worden toegezonden.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 13

 1. Op alle door DutchLabel gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Zutphen, tenzij DutchLabel er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de wederpartij of tot een andere bevoegde Rechter.

Algemene voorwaarden DutchLabel-consument mei 2020.